Voorwaarden onderhoudscontract

Voorwaarden onderhoudscontract

1 maal per 12 maanden onderhoud aan uw CV (combi) ketel, warmtewisselaar
schoonmaken, controle op de goede werking van regel- en beveiligingsappa-
ratuur en het afstellen van de brander op gasdruk en/of CO2 percentage.
Storingen aan de CV ketel worden gratis verholpen zonder beperkingen
inclusief voorrijkosten, maar exclusief materiaal. Arbeidsloon voor het ver-
vangen van een warmtewisselaar of ingebouwde boiler wordt wel in rekening
gebracht.
Als een storing optreedt als gevolg van een te lage waterdruk in de CV
installatie, door werkzaamheden aan de CV installatie of het gevolg van een niet goed werkende of onjuist ingestelde ruimte (klok)thermostaten, weerafhan
kelijke regelingen en gevolgschade door bijvoorbeeld blikseminslag, over-
stroming etc., wordt hiervoor arbeidsloon in rekening gebracht.
Storingen worden indien mogelijk dezelfde dag verholpen maar altijd bin-
nen 24 uur. Het service en onderhoudsabonnement heeft alleen betrekking
op onderdelen binnen de mantel van de CV ketel met uitzondering van de
warmtewisselaar en/of ingebouwde boiler.
Looptijd abonnement is 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd
met een periode van 12 maanden. De verlenging is niet van toepassing
indien een der partijen minimaal 30 dagen voor het einde van de lopende
contractperiode schriftelijk te kennen geeft het abonnement te willen beëin-
digen.
Wanneer voortzetting van het contract niet verantwoord is vanwege de staat
van het toestel kan het contract door ons met onmiddellijke ingang opge-
schort of beëindigd worden.
De prijs van dit abonnement bedraagt € 65,00 incl. BTW, en kan voor de
nieuwe contractperiode worden gewijzigd.